Наукова робота - Факультет української та іноземної філології

Наукова робота

Наукова робота структурного підрозділу ґрунтується на діяльності кафедр, які є науковими осередками факультету.

Наукові здобутки викладачів кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання зосереджені на розробці загально-кафедральної теми «Особливості та закономірності розвитку української і зарубіжної літератури та методика їх навчання».

У 2019 році за результатами наукової діяльності викладачів кафедри опубліковано колективний навчально-методичний посібник «Професійна підготовка магістра з літературознавчих дисциплін: навчально-методичний посібник для філологічних факультетів закладів вищої освіти напряму підготовки ОР «магістр».

2019 року було видано навчально-методичний посібник під авторством Токмань Г.Л. «Методика навчання української і зарубіжної літератури: самостійна робота студента». Того ж року було видано навчальний посібник під авторським колективом Токмань Г., Козубенко Л., Дига Н., Черниш Н. «Практика в системі бакалаврської і магістерської освіти філолога : літературознавчий аспект : навчальний посібник».

2019 року на кафедрі вийшли друком 2 монографії доктора філологічних наук, доцента Свириденко О. М. «Епістолярій у творчій спадщині українських письменників-романтиків: монографія» та «Я вже мав нагоду писати Вам…»: з епістолярної спадщини Я.Щоголева», у яких вперше здійснено системно-цілісне дослідження епістолярію українських письменників-романтиків у контексті теорії і практики романтизму в Україні.

2018 року було видано навчальний посібник під авторством Мазохи Г.С. «Історія зарубіжної літератури: від Середньовіччя до Просвітництва».

3-5.10.2019 року кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання разом Центром Сковородинознавства університету, Інститутом літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, Інститутом філософії ім. Г.С. сковороди НАН України, Всеукраїнським товариством «Просвіта» імені Т.Г. Шевченка провела Міжнародну конференцію «ХІХ Сковородинівські читання».

27-28.11.2019 року кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання разом провела І Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Іван Котляревський та українська культура ХІХ–ХХІ століть (до 250-ліття від дня народження письменника)».

16-17 травня 2019 р. у м. Бердичів викладачі кафедри взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Оноре де Бальзак: грані, інтерпретації, Україна».

На кафедрі української і зарубіжної літератури та методики навчання діють 3 наукові школи, зокрема професора Мазохи Галини Степанівни «Тенденції розвитку вітчизняної та зарубіжної літератури non-fiction: теоретичний та історичний аспекти»; професора Токмань Ганни Леонідівни «Екзистенціально-діалогічне прочитання художнього тексту»; професора Корпанюка Миколи Павловича «Особливості розвитку давньої національної літератури і української російськомовної літератури II половини XVIII – першої третини XIX ст.».

У листопаді 2019 року доцент кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання Свириденко О.М. успішно захистила докторську дисертації на тему: «Епістолярій українських письменників-романтиків: проблематика, жанрові особливості та поетика», науковий консультант – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання Мазоха Г.С.

Результати наукової роботи професорсько-викладацького складу кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання знаходять відображення і в наукових статтях. Зокрема, у 2019 році викладачами кафедри опубліковано 47 статей у фахових виданнях, 8 – у виданнях, що входять до міжнародних баз даних (1 – у Web of Science). Враховуючи одержані в ході дослідження результати, було оновлено зміст лекційних курсів історії української літератури, історії світової літератури, методики викладання української літератури, методики викладання світової літератури, теорії літератури, публіцистики та мемуаристики українських письменників

Викладацький склад кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання щорічно готує студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальності «Українська література» та у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Зокрема, у 2019 році у підсумковому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української літератури почесне 3 місце посіла студентка філологічного факультету Махіна Руслана (науковий керівник – професор Мазоха Г.С.).

На кафедрі імплементується робота студентських наукових проблемних груп, зокрема – «На перетині жанру і стилю: актуальні проблеми дослідження української літератури» Мазоха Г.С., «Екзистенціально-діалогічне прочитання художнього тексту» Токмань Г.Л., «Герой і сюжет сучасної прози» Хома К.М., «Актуальні проблеми української та зарубіжної літератури» Козубенко Л.М., «Християнські сюжети та образи в художній літературі ХІХ ст.» Потапенко Г.І., «Сучасні проблеми української та зарубіжної літератур та методика їх навчання» Дига Н.В., «Особливості поетики української прози ХХ століття – початку ХХІ століття» Бродюк Ю.М.

Наукові пошуки викладачів кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання зосереджені на розробці загальнокафедральної теми «Актуальні питання лінгвістики, перекладознавства та лінгводидактики у контексті сучасних парадигм».

У 2017 році за результатами наукової діяльності викладачів кафедри опубліковано колективну монографію «Поміж мов і культур: методологічний еклектизм і міждисциплінарність сучасного мовознавства».

15 березня 2018 року за сприяння Західночеського університету на базі кафедри проведено І Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку». 15 березня 2019 року традицію було успішно продовжено проведенням ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку», до якої долучилося 132 учасники, серед яких – відомі науковці, молоді учені, аспіранти та студенти провідних закладів вищої освіти із 4-х країн (України, Чехії, Словацької Республіки та США).

У 2019 році на кафедрі вийшла друком колективна монографія «Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія», присвячена висвітленню актуальних проблем сьогоднішньої культурної лінгвістики як широкого міждисциплінарного напряму.

19-20 вересня 2019 року кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання разом із співорганізаторами (Центр досліджень білоруської культури, мови та літератури НАН Білорусі, Західночеський університет, Ґрайфсвальдський університет, Університет ім. Ф. Палацького в Оломоуці, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського) провела І Міжнародну науково-практичну конференцію «Переяславська мовознавча толока». У роботі конференції взяли участь понад 140 провідних учених, викладачів і молодих науковців із України, Білорусі, Чехії, США та Німеччини, котрі обговорили актуальні питання мовознавства, суміжні проблеми перекладознавства та літературознавства.

3 грудня 2019 на базі кафедри відбулася І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами», учасники якої було обговорили теоретичні й методичні аспекти навчання іноземних мов у закладах вищої освіти в Україні та за кордоном.

На кафедрі створено власну базу з підручників, навчальних посібників, монографій, серед яких – «Deutsch als zweite Fremdsprache für Magister-Studenten (Fachrichtung 014 «Mittlere Bildung»)» (автори Мізін К.І., Скляренко О.Б.), «Лінгвокультурологія» (автор Мізін К.І.), «Методика навчання іноземних мов у вищій школі» (автор Швець Т.А.), «Народно-педагогічні традиції виховання у Франції» (автор Швець Т.А.), «Practical American English Phonetics» (співавтор Савчук В.І.), «Збірник вправ з практичної граматики англійської мови» (автор Шемуда М.Г.), «Theory and practice of English-Ukrainian translation» (автор Христич Н.С.), «Classroom English» (автор Христич Н.С.), «Modern Englіsh Syntax: Theory and Practice» (автор Христич Н.С.), «Стилістика англійської мови» (автор Заболотна Т.В.), «English for sportsmen» (автор Танана С.М.), «Сучасна англійська мова» (автор Костик Є.В.), «Syntax of the English language» (автор Сердюк Н.Ю.), «Practical English Grammar (Exercises and Grammar Reference)» (автор Швець Н.В.), «Зіставна лінгвокультурологія: методологічні проблеми та перспективні методики» (співавтор Мізін К.І.), «Методика викладання англійської мови з використанням інноваційних педагогічних технологій» (автор Хрін І.В.).

Результати наукової роботи професорсько-викладацького складу кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання знаходять відображення і в наукових статтях. Зокрема, у 2019 році викладачами кафедри опубліковано 31 статтю у фахових виданнях, 9 – у виданнях, що входять до міжнародних баз даних (4 – у Web of Science) , 10 – у зарубіжних виданнях.

Викладацький склад кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання щорічно готує студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальності «Англійська мова» та у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Зокрема, у 2019 році у ІI турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з романо-германських мов та літератур почесне 3 місце зайняла робота студентки ІІІ курсу філологічного факультету Аліни Головень (керівник к.пед.н., доцент Христич Н.С.).

Наукова тема кафедри української лінгвістики та методики навчання «Актуальні проблеми мовознавства, лінгводидактики та інноваційні технології навчання» присвячена вирішенню проблеми інноватики в лінгвістиці і лінгводидактиці.

Основними завданнями, над вирішенням яких працювали викладачі кафедри української лінгвістики та методики навчання впродовж 2019 року, були: розробка і випробування комплексу логічних і послідовно пов’язаних між собою індивідуально орієнтованих моделей методик, які утворюють принципово нову раціональну інтегративну систему структурного формування теоретичних знань і практичних умінь та навичок як основної умови набуття лінгвістичної компетентності студентів, майбутніх учителів загальноосвітньої школи, викладачів ЗВО на заняттях з мови у вищих педагогічних навчальних закладах.

За темою дослідження опубліковано монографії: Потапенко О.І. Лінгвокультурологія: таємниці гармонії цілісного всесвіту. Серія «Бібліотека посвячених духовної еліти». Корсунь-Шевченківский: ФОП Майдаченко І.В., 2019. 288 с.; Левченко Т.М. Лексика українських масмедіа: монографія. Переяслав-Хмельницький. КВС, 2019. 188 с. (у співавторстві) С. 145 – 161.

Опубліковано навчальні посібники: Юрійчук Н.Д. Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти. Переяслав-Хм., 2019.138 с.; Юрійчук Н.Д. Українська мова за професійним спрямуванням. Робочий зошит для студентів ВНЗ. 3 вид., випр.і доповн. Переяслав-Хм., 2018. 69 с.; Чубань Т.В., Левченко Т.М. Мовознавчі дисципліни магістратури : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2019. 450 с.; Чубань Т.В., Левченко Т.М. Підготовка бакалаврів-філологів: практичні заняття та самостійна робота: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання спеціальності «Українська мова і література»: частина 2. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2019. 84 с.; Чубань Т.В., Левченко Т.М. «Вступ до мовознавства», «Сучасна українська мова (синтаксис)»: практичні заняття і самостійна робота: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2019. 72 с.; Чубань Т.В., Левченко Т.М. «Збірник вправ і завдань з української мови»: збірник для студентів заочної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Переяслав- Хмельницький : Видавництво «КСВ», 2018. 150 с.; Чубань Т.В., Левченко Т.М. Збірник вправ та завдань для учасників атестації щодо вільного володіння державною мовою. Переяслав-Хмельницький : Видавництво «ФОП «Домбровська Я.М.», 2019. 155 с.; Чубань Т. В., Левченко Т. М..Видатні особистості лінгвістики та лінгводидактики : навчально-методичний посібник для студентів-філологів зі спеціальності «Українська мова і література». Переяслав-Хмельницький : ФОП «Домбровська Я.М.», 2019. 114 с. (виправлене).

Захищено докторську дисертацію:

Кулик О.Д. Тема докторської дисертації: «Мовленнєвий розвиток учнів 5-9 класів закладів загальної середньої освіти в процесі навчання словотвірної системи української мови» (2019 р.).

Викладачами кафедри української лінгвістики та методики навчання було проведено ХІІІ і ХІV студентські наукові конференції «Актуальні проблеми мовознавства, лінгводидактики та інноваційні технології навчання». Мета конференцій передбачала: обмін науковими результатами та досвідом студентів, пошук та аналіз нових мовних явищ, розгляд актуальних проблем теоретичної та дидактичної лінгвістики, застосування отриманих результатів у навчальному процесі. Робота кожного із учасників є неабияким внеском у дослідження лінгвістичних аспектів української мови, адже головне завдання конференції було визначене як інформування та наукова новизна.

За матеріалами конференції було надруковано 2 збірники «Актуальні проблеми лінгвістики у студентських дослідженнях», у яких висвітлено актуальні проблеми теоретичної та дидактичної лінгвістики, що стали об’єктом аналізу студентів-філологів.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Перейти до вмісту