Факультет - Факультет української та іноземної філології

Факультет

Факультет української та іноземної філології Університету Григорія Сковороди в Переяславі – це один зі структурних підрозділів університету, який має свою давню історію, свої давні традиції, свій власний потужний науково-педагогічний потенціал, визнаний як в Україні, так і за її межами. Діяльність науково-педагогічних працівників факультету спрямована на розвиток педагогічної та філологічної наук, на формування гармонійної, високодуховної особистості майбутнього педагога-філолога. Філологічний факультет було створено у 1986 році у складі Переяслав-Хмельницької філії Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького.

Діяльність професорсько-викладацького складу факультету спрямована на налагодження результативної міжнародної співпраці з такими зарубіжними навчальними закладами та установами, як Університет Магдебург-Стендаль (Німеччина), Західночеський університет у місті Плзень (Чехія), спілка «Історична майстерня Мерзебург–округ Заале» (Німеччина), Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність», що уможливило масштабні міжнародні академічні обміни викладачами і студентами, зміцнило авторитет університету в наукових колах зарубіжжя.

Науково-методична діяльність викладачів реалізується в авторських та колективних монографіях, збірниках наукових праць та методичних матеріалів на допомогу вчителям середніх шкіл і студентам університету. Науковці факультету співпрацюють з академічними установами та провідними вищими навчальними закладами України: Інститутом педагогіки АПН України, Інститутом української мови НАН України, Інститутом мовознавства імені О. О .Потебні НАН України, Інститутом літератури НАН України ім.  Т. Г. Шевченка та ін.

Навчальний процес на факультеті забезпечують 14 загальноуніверситетських кафедр, а також три випускові кафедри: української лінгвістики та методики навчання, української і зарубіжної літератури та методики навчання, іноземної філології, перекладу та методики навчання. Кількість штатних працівників – 49 осіб.

Факультет української та іноземної філології об’єднує спеціальності:

– 014 Середня освіта (Українська мова і література)

– 014 Середня освіта (Англійська мова і література)

– 014 Середня освіта (Німецька мова і література)

– 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.

Факультет готує фахівців освітніх рівнів «бакалавр», «магістр», а також «докторів філософії» у галузях філології та педагогіки.

Контингент студентів денної та заочної форм навчання станом на 1 лютого 2022 року складає 437 осіб.

На факультеті української та іноземної філології створено всі умови для успішного навчання студентів:

  • студенти-відмінники мають можливість отримувати спеціальні стипендії, брати участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах та олімпіадах, продовжити навчання в аспірантурі;
  • на заняттях застосовуються сучасні інформаційні технології, технічні засоби навчання;
  • поточний контроль засвоєння знань та підсумкова перевірка навчальних досягнень здійснюється за допомогою сучасних інформаційних технологій;
  • студенти мають можливість пройти мовну практику за кордоном;
  • в університеті є сучасні гуртожитки;
  • студенти мають можливість реалізувати свої таланти й здібності в мистецьких і літературних студіях, що функціонують в університеті;
  • факультет має налагоджені зв’язки з організаціями та навчальними закладами Франції, Німеччини, Чехії.

Випускники спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть працювати вчителем закладу загальної середньої освіти, асистентом учителя.

Випускники спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) другого (магістерського) рівня вищої освіти можуть працювати вчителем закладу загальної середньої освіти, асистентом учителя, викладачем професійного навчально-виховного закладу, викладачем професійно-технічного навчального закладу.

Випускники спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть працювати вчителем закладу загальної середньої освіти.

Випускники спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література) другого (магістерського) рівня вищої освіти можуть працювати вчителем закладу загальної середньої освіти, викладачем професійного навчально-виховного закладу, викладачем професійно-технічного навчального закладу, вчителем спеціалізованого навчального закладу.

Випускники спеціальності 014 Середня освіта (Німецька мова і література) другого (магістерського) рівня вищої освіти можуть працювати вчителем закладу загальної середньої освіти, викладачем професійного навчально-виховного закладу, викладачем професійно-технічного навчального закладу, вчителем спеціалізованого навчального закладу.

Випускники спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть працювати філологом-дослідником, гідом-перекладачем, лінгвістом, перекладачем, перекладачем технічної літератури, редактором-перекладачем, філологом.

Перейти до вмісту